On Deman

Promotion

ใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษ

ใช้คะแนนแลกส่วนลดสำหรับ Shop Online

เงื่อนไขการใช้ MY ONDEMAND REWARD

  1. รายการใช้จ่าย อาทิ การสมัครคอร์ส การซื้อตำรา การซื้อชม. การซื้ออายุคอร์ส ผ่านทางสาขาและ Shop Online ของโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ ทุก 25 บาท ผู้ถือสิทธิ “สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนและมีเลขนักเรียนเท่านั้น” จะได้รับคะแนนสะสม My Ondemand Reward Point (“คะแนนสะสม”) 1 คะแนน เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลและใช้เป็นส่วนลด จากรายการ My Ondemand Reward
  2. คะแนนสะสม My Ondemand Reward Point คะแนน มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับคะแนนสะสม (31 ธ.ค. ของปีถัดไป) หรือจนกว่าทางโรงเรียนจะบอกยกเลิก
  3. คะแนนสะสมที่ถูกหักผ่าน Website Ondemand จะถูกคำนวณคะแนนคงเหลือในระบบทุกสิ้นวัน
  4. หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีการใช้คะแนนรวมระหว่างหน้าสาขาออนดีมานด์ และ Website Ondemand เกินกว่าจำนวนคะแนนคงเหลือ ทางสถาบันจะทำการตัดสิทธิ์การแลกคะแนนทันที
  5. คะแนนสะสม ไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  6. คะแนนสะสม สามารถโอนย้ายให้คนในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันได้ โดยโอนคะแนนไม่รวมเศษ เช่น คะแนนคงเหลือ 540 คะแนน จะโอนคะแนนได้ 500 คะแนนถ้วนไม่รวมเศษ ตามเงื่อนไขตามที่โรงเรียนกำหนด
  7. คะแนนสะสม จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของนักเรียน ตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
  8. คะแนนสะสม ที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  9. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนสะสม โปรแกรมการแลกคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด