On Deman

Promotion

ใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษ

ใช้คะแนนแลกส่วนลดสำหรับ Shop Online

เงื่อนไขการใช้ MY ONDEMAND REWARD

 1. รายการใช้จ่าย เช่น ส่วนลดการซื้อคอร์สเรียน ผ่านทางสาขาและ Shop Online ของโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ ทุก 25 บาท ผู้ถือสิทธิ์ “สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนและมีเลขนักเรียนเท่านั้น” จะได้รับคะแนนสะสม My Ondemand Reward Point (“คะแนนสะสม”) 1 คะแนน เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลและใช้เป็นส่วนลด จากรายการ My Ondemand Reward
 2. คะแนนสะสม My OnDemand Reward ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 จะมีอายุคะแนน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคะแนนสะสม เช่น ได้รับคะแนนวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คะแนนนี้จะหมดอายุในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำหรับคะแนนสะสมก่อนวันที่ 1 ธ.ค. 2564 เป็นไปตามเงื่อนไขเดิม คือ มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับคะแนนสะสม (หมดอายุ 31 ธ.ค. ของปีถัดไป) หรือจนกว่าทางโรงเรียนจะบอกยกเลิก
 3. คะแนนสะสมที่ถูกหักผ่าน Website Ondemand จะถูกคำนวณคะแนนคงเหลือในระบบทุกสิ้นวัน
 4. หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีการใช้คะแนนรวมระหว่างหน้าสาขาออนดีมานด์ และ Website Ondemand เกินกว่าจำนวนคะแนนคงเหลือ ทางสถาบันจะทำการตัดสิทธิ์การแลกคะแนนทันที
 5. คะแนนสะสม ไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 6. คะแนนสะสม สามารถโอนย้ายให้คนในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันได้ โดยโอนคะแนนไม่รวมเศษ เช่น คะแนนคงเหลือ 540 คะแนน จะโอนคะแนนได้ 500 คะแนนถ้วนไม่รวมเศษ ตามเงื่อนไขตามที่โรงเรียนกำหนด
 7. คะแนนสะสม จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของนักเรียน ตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
 8. คะแนนสะสม ที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 9. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนสะสม โปรแกรมการแลกคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ใช้คะแนนสะสม My OnDemand Reward ในการแลกรับสินค้าหรือบริการกับผู้ให้บริการที่เข้าร่วมแคมเปญกับออนดีมานด์ ออนดีมานด์จะดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขของแคมเปญ ให้แก่ผู้ให้บริการเฉพาะรายนั้นเพื่อการระบุตัวตนในการรับสิทธิ์ โดยผู้ให้บริการรายอื่นเหล่านั้นถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแยกต่างหากจากออนดีมานด์ ซึ่งท่านสามารถศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากผู้ให้บริการรายอื่นเหล่านั้นได้โดยตรง